Norsminde Yachtklub

Havnen
Gæsteinfo
Anduvning
Bestyrelsen
Mail til havnen

Yacht-
klubben

Klubliv
Bestyrelsen
Kalender
Links
Mail til klubben

Jolle-
klubben

Bestyrelsen

Kajak-
klubben

Bestyrelsen

Optimisterne
Bestyrelsen
Aktivitetsplan

Mail til webmaster

Norsminde Kajakklub

Bestyrelse, suppleanter og revisor

Tillidspost

Navn

Adresse

Telefonnr.

Formand

Poul Borup-Andersen

Stenhшjgеrdsvej 133, 8340 Malling

86 93 15 76

Nжstformand

Steen Oltmann

Christianslund 92B,  8300 Odder

86 54 58 18

Kasserer

Svend Erik Nielsen

Balagervej 51, 8260 Viby J.

86 11 55 68

Bestyrelsesmedlem

Jan Lund Pedersen

Stenhшjgеrdsvej 101, 8340 Malling

86 93 23 58

Bestyrelsesmedlem

Jшrgen Brшgger

Byagervej 146, 8330 Beder

86 93 73 33

Suppleant til bestyrelsen

Britta Thomsen

Kirkebakken 80, 8330 Beder

86 93 62 62

Revisor

Ole Rix

Kirkebakken 80, 8330 Beder

86 93 62 62

Revisorsuppleant

Helle Juul

Beder Landevej 51, 8330 Beder

86 93 71 97

Vedtægter:

Som besluttet på generalforsamling d. 18. november 2000.

.

§ 1 . Klubbens navn og hjemsted.

Stk. 1 Klubbens navn er Norsminde Kajakklub. Hjemsted er Århus kommune. Klubben er stiftet den 5.oktober 1998.

§ 2. Klubbens formål.

Stk.1 Klubbens formål er at fremme interessen for kano- og kajaksport og at være samlingssted for disse sportgrenes udøvere.

Stk. 2 Klubben er medlem af Dansk Kano‑ og Kajakforbund og underlagt dets love og bestemmelser.

§ 3. Aktive medlemmer.

Stk. 1 Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 8 år. Dog kan medlemmers børn optages uden aldersbegrænsning, men kan kun deltage i aktiviteter på vandet ifølge med frigivne forældre eller værge og under disses ansvar.

Stk. 2 Frigivelse kan først finde sted, når man overfor bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde de i DKF's love og i klubbens egne sikkerhedsbestemmelser stillede krav. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Stk. 3 Optagelse af nye medlemmer besluttes af bestyrelsen, Der ansøges på formular som udleveres.

Stk. 4 Medlemmerne inddeles i følgende kategorier: 1) Senior: over 19 år, 2) Junior: 17-18 år, 3) Ungdom: 15-16 år, 4) Yngste: 13-14 år, 5) Børn 8-12 år, 6) Passive

§ 3a. Gæstemedlemmer.

Stk. 1 Aftaler om gensidigt medlemsskab kan indgås med andre klubber. Gæstemedlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. Gæstemedlemmer kan ikke vælges til klubbens tillidsposter.

Stk. 2 Ved klubbens egne arrangementer, såsom handicapløb, stævner, begyndertræning m.v. har klubbens ordinære medlemmer førsteret til klubbådene. Gæstemedlemskab giver ikke ret til bådplads.

Stk. 3 Kontingent for gæstemedlemmer er 2/3 af klubbens ordinære kontingent.

Stk. 4 Tidligere medlemmer af klubben, som er medlem af en anden klub under DKF, kan optages som gæstemedlemmer.

§ 4. Støttemedlemmer (passive medlemmer).

Stk. 1 Som støttemedlemmer kan optages personer eller firmaer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret, og de kan heller ikke deltage i roningen.

§ 5. Kontingent.

Stk. 1.  Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling således: Alle medlemmer: 1.april. Der betales gebyr for instruktion til opnåelse af C-licens. Beløbet er kr. 250,-

Stk.2 Der udsendes opkrævninger til medlemmer mindst 14 dage før forfaldsdato. Har betaling ikke fundet sted 1 måned efter forfaldsdato, forhøjes kontingentet med et ekspeditionsgebyr. Kassereren fremsender rykkerskrivelse med 14 dages betalingsfrist. Er der gået 2 måneder efter forfaldsdato, uden at betaling er sket, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben, med mindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3 Hvis en person, der er udmeldt af klubben, inden 1 år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i klubben igen, skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode

Stk. 4 Personer der søger optagelse i klubben midt i en periode, betaler kontingent i forhold til den tid, der er tilbage af året, dog kun for resterende hele måneder. Medlemsskab opnås først efter første kontingentbetaling.

Stk. 5 Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato.

Stk. 6. Under særlige forhold såsom: sygdom, militærtjeneste, bortrejse. lign. kan der ved særlig aftale med bestyrelsen opnås visse lempelser. Sådanne aftaler skal fornyes ved hver sæsons begyndelse. (1. april).

§ 6. Bådplads.

Stk. 1 Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at opbevare egen båd i klubhuset, såfremt der er ledig plads, og på betingelse af, at båden forsynes med det nummer, under hvilket den samtidig optages i klubbens bådfortegnelse.

Stk. 2 Retten til bådplads er betinget af, at båden har været i brug indenfor et af bestyrelsen fastsat tidsrum. Ved mangel på bådpladser til klubkajakker kan bestyrelsen beslutte, at retten til bådplads bortfalder for privatejede kajakker.

Stk. 3. Beslutter bestyrelsen, at et medlems ret til bådplads bortfalder i henhold til stk. 2, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev medlemmet en frist på ikke under 1 måned til at fjerne kajakken. Ved kontingentrestance udover 2 mdr. er medlemmet udmeldt og kajakken skal fjernes.

Stk. 4. Ved udmeldelse eller udelukkelse som følge af kontingentrestance jfr. § 5 stk. 2, skal båden fjernes senest pr. udmeldelsesdatoen. Sker dette ikke, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev den udmeldte en frist på ikke under 1 uge til at fjerne båden.

Stk. 5. Det skal fremgå af meddelelsen om fjernelse af båden, så fremt den ikke fjernes rettidigt efter fristens udløb vil blive henlagt for ejerens regning og risiko uden for bådehuset uden yderligere ansvar for klubben.

§ 7. Udmeldelse.

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke overskydende kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. Denne kan dog fordre eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan dog optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 8. Ordinжr generalforsamling.
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes i oktober måned og finder sted efter skriftlig indkaldelse. Indkaldelsen skal udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Dagsorden er:

Valg af dirigent.

Bestyrelsen beretning.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.

Valg til klubbens tillidsposter.

Eventuelt.

Stk. 3. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt og/eller frigivet medlem over 12 år, som ikke er i kontingentrestance for det år, som ligger forud for generalforsamlingen.

Stk. 4. Overdragelse af stemmeret ved bortrejse eller sygdom kan ske ved skriftlig fuldmagt, som overbringes bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede. Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves kun simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 6 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indkomne forslag udsendes til medlemmerne forinden generalforsamlingen.

Stk. 7 Ved generalforsamlingen føres refererat over valg og beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 10 aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen har følgende sammensætning: formand, sekretær (som tillige er næstformand), samt 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er kassereren.

Stk. 2. Valgperioden er 2 еr. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vжlges pе ulige еrstal, sekretжr (nжstformand) og 1 bestyrelsesmedlem vжlges pе lige еrstal. Endvidere vжlges pе generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant for 1 еr ad gangen. Valg af kasserer og  formand kan ikke finde sted på samme generalforsamling.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt, deriblandt formanden eller sekretæren. Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige foretages ny afstemning, og hvis der stadig er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 11. Regnskabet.

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

Stk. 2 Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet, herunder budgettet for året. Revisoren er ansvarlig for dets rigtighed.

Stk. 3 Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 4 Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 12. Revisorer.

Stk. 1 Revisoren er et på den ordinære generalforsamling valgt medlem, der vælges for 2 år ad gangen. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

Stk. 2 Bestyrelsen skal senest 3 uger før den ordinære generalforsamling afgive resultatopgørelse og status pr. 30. september til revisor. Revisoren skal senest 14 dage efter have gennemgået det samlede regsnakb og påset, at beholdningerne er tilstede. Revisor forsyner resultatopgørelsen og status med påtegning. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.

Stk. 3 Bestyrelsen fremlægger resultatopgørelse og status samt budgetforslag for den kommende regnskabsperiode til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab og status skal være underskrevet af bestyrelsens medlemmer. Revideret regnskab samt bestyrelsens budgetforslag skal være fremlagt i klubben senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger

§ 13. Bestemmelser og reglementer.

Stk. l. Bestemmelser og reglementer, der fastsættes af bestyrelsen, opslåes i klubhuset.

§ 14. Opløsning af klubben.

Stk. 1 Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3 Ved opløsning af klubben anbringes formuen i DKF's varetægt, hvor den kan henstå i indtil 10 år med henblik på etablering af kajakklub i Aarhus Kommune. Frigivelse af formuen sker efter DKF's nærmere bestemmelse. Efter 10 år kan DKF frit disponere over formuen.

Ind- og udmeldelse:

Poul Borup-Andersen

Stenhøjgårdsvej 133

8340    Malling

Tlf. 86 93 15 76

E-mail: poul.borup.andersen@12move.dk

Kontingent:

                         

Kontingent

Alder

Kr.

Senior

18 - xx år

750

Junior

 8 -17 år

325

Passive

150

Familierabat, 3. barn

 8 - 17 år

0